Privacy Verklaring AVIAREPS BV

Inleiding

AVIAREPS BV (hierna ook “we”, “ons”, “onze” en “AVIAREPS”) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze privacyverklaring geeft een toelichting op de wijze waarop wij Persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken en opslaan (ons privacy beleid). De begrippen in deze Privacyverklaring worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Afhankelijk van het land waarin u woonachtig bent, kunnen aanvullende privacyregels van toepassing zijn. Lees deze privacyverklaring AUB aandachtig.

Als u deze privacy verklaring nog eens rustig wilt nalezen, dan kunt u deze hieronder downloaden op uw eigen computer of apparaat.

   Privacy Verklaring AVIAREPS BV (Nederlands)

  Privacy Statement AVIAREPS BV (English)

In deze privacyverklaring is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen en die verband houden met de verwerking van uw Persoonsgegevens:

1. Verzamelen, verwerken en gebruik van Persoonsgegevens

2. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

3. Functionaris gegevensbescherming (FG)

4. Verstrekken van Persoonsgegevens

5. Bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens

6. Verwerken van Persoonsgegevens bij contact met AVIAREPS.

7. Verwerken van Persoonsgegevens in geval van een reserveringsopdracht.

8. Verwerken van Persoonsgegevens in geval van claim afhandeling

9. Links naar andere websites

10. Doorgeven van Persoonsgegevens

11. Monitoring van websites en cookies.

12. Social Media

13. Wijzigingen van deze privacyverklaring

AVIAREPS BV, gevestigd te Hoofddorp, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24362244 en AVIAREPS BV, gevestigd te Machelen (Brab.), België, met ondernemingsnummer 0880.861.552, beide dochterondernemingen van AVIAREPS AG, gevestigd te München, Duitsland, zijn individueel en/of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van uw Persoonsgegevens.

Verzamelen, verwerken en gebruik van Persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken Persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Met Persoonsgegevens wordt in dit kader bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 lid 1 AVG). Dit omvat in het bijzonder gegevens omtrent uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ook informatie over lidmaatschappen of websites die u hebt bezocht.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

• Het recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van u hebben;

• Het recht van verwijdering of correctie van uw Persoonsgegevens;

• Het recht het verwerken van uw Persoonsgegevens te beperken of te verbieden;

• Het recht om uw Persoonsgegevens over te dragen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit dient ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf dagen, op uw verzoek.

Iedere vraag, opmerking of verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens kunt u richten aan:

AVIAREPS BV

Capellalaan 121

2132 JM Hoofddorp

Nederland

Telefoon +31 (20) 5200280

E-mail avg@aviareps.com AVIAREPS BV

Jan Emiel Mommaertslaan 20B

19831 Machelen (Brab.)

België

Telefoon +32 (2) 7120582

E-mail avg@aviareps.com

 AVIAREPS AG

Landsbergerstr. 110

80339 Munchen

Duitsland

Telefoon +49 (89) 55253355

E-mail dataprotection@aviareps.com

Functionaris gegevensbescherming (FG)

AVIAREPS AG heeft voor haarzelf en alle dochterondernemingen een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen die goede naleving van de privacy spelregels binnen de AVIAREPS organisatie bewaakt.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming:

ClearComm

Devonshire House,

60 Goswell Road

London EC1M 7AD

Verenigd Koninkrijk

Telefoon +44 (20) 8088-4923

E-mail: dataprotection@aviareps.com

Let op: dit emailadres is alleen bestemd voor contact met de functionaris voor gegevensbescherming.

Als u denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instanties.

• Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, die telefonisch bereikbaar is via +31 (88) 1805250.

• Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, die telefonisch bereikbaar is via +32 (2) 27448002.

Verstrekken van Persoonsgegevens

Als u Persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het gebruik van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn de aanmelding voor een nieuwsbrief, het vragen om (specifieke) informatie of een aanbod waarvoor wij uw Persoonsgegevens nodig hebben, het maken van boekingen, etc.

Als u aan ons Persoonsgegevens verstrekt van andere personen (reizigers) dan uzelf, dan bent u ervoor verantwoordelijk en staat u er jegens AVIAREPS voor in dat deze reizigers:

a) met de verstrekking van hun Persoonsgegevens hebben ingestemd en kennis hebben genomen van ons privacy beleid zoals weergegeven in deze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden;

b) ermee bekend zijn dat AVIAREPS, in het kader van de uitvoering van de reserveringsopdracht, deze Persoonsgegevens aan reisdienstverleners kan verstrekken;

c) toegang kunnen hebben tot elkaars Persoonsgegevens als zij deel uitmaken van dezelfde reserveringsopdracht;

d) voorafgaand aan het verkrijgen van de hiervoor bedoelde toestemming alle wettelijke voorgeschreven informatie heeft verstrekt, waaronder tenminste de volgende informatie:

i. welke Persoonsgegevens u van deze reizigers aan AVIAREPS zal verstrekken;

ii. dat de reisdienstverleners of andere derden, waaronder luchtvaartmaatschappijen, waaraan AVIAREPS Persoonsgegevens verstrekt, voor het verlenen van reisdiensten gehouden kunnen zijn bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken aan derde landen, of internationale organisaties, of reisdienstverleners die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden, die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als de landen binnen de EER ingevolge AVG, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de US Bureau of Customs and Border Protection;

iii. dat reizigers binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving het recht hebben inzage te vragen in de Persoonsgegevens die AVIAREPS over hen heeft en dat, indien deze Persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of anderszins worden verwerkt in strijd met enig wettelijk voorschrift, de reiziger AVIAREPS kan verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen;

iv. dat reizigers voor meer informatie over rechten inzake hun Persoonsgegevens contact op kunnen nemen met AVIAREPS;

v. alle overige informatie die nodig is om tegenover de reiziger(s) een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van hun Persoonsgegevens door AVIAREPS te kunnen leveren.

Bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens

U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u een eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens altijd intrekken. Als u toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekt, dan heeft dit slechts betrekking op de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij de verwerking essentieel is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AVIAREPS of een derde waarvoor AVIAREPS als verwerker optreedt (art. 6 lid 1 sub f AVG). AVIAREPS zal hierbij telkens uw belangen afwegen tegen de van de verwerking van uw Persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten zoals het maken van boekingen, verwerken van klachten of andere vorderingen, etc. Wij vragen u daarom uw bezwaar tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens zo gemotiveerd mogelijk aan ons te verstrekken. Wij zullen uw verzoek daarna telkens onderzoeken en de verwerking van uw Persoonsgegevens stopzetten, aanpassen of de rechtmatigheid voor een voortzetting van de verwerking van uw Persoonsgegevens vermelden.

U kunt altijd bezwaar maken tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens voor advertentie- en marketingdoeleinden.

Verwerken van Persoonsgegevens bij contact met AVIAREPS.

Als u contact met ons opneemt, dan verwerken wij de Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt om uw verzoek te verwerken en mogelijke vervolgende vragen te kunnen beantwoorden. Deze Persoonsgegevens worden gebruikt voorafgaand aan een toekomstige reserveringsopdracht. De gegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld:

• uw geslacht;

• uw naam;

• uw contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres);

• eventuele reisgegevens;

• andere Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt (waaronder ook bijzondere Persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG).

De grondslag voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG en, in geval van bijzondere Persoonsgegevens, art. 9 lid 2 sub a AVG. De duur van de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt totdat deze gegevens niet meer relevant zijn, rekening houdend met een mogelijke wettelijke minimum en maximum termijn.

Verwerken van Persoonsgegevens in geval van een reserveringsopdracht.

Als u reserveringen maakt voor vluchten, hotels of andere diensten via onze website, dan zijn de betreffende Persoonsgegevens die tijdens het reserveringsproces worden gevraagd essentieel voor het uitvoeren van uw reserveringsopdracht. De Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld:

• uw geslacht;

• uw naam (voornaam en achternaam);

• uw geboortedatum;

• uw contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres);

• gegevens omtrent reisdocumenten (zoals paspoortgegevens);

• uw reisgegevens;

• eventuele lidmaatschappen van klantenprogramma’s;

• uw betaalgegevens;

• andere Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt (waaronder ook bijzondere Persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG).

De grondslag voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG en, in geval van bijzondere Persoonsgegevens, art. 9 lid 2 sub a AVG.

Binnen maximaal 3 dagen na het voltooien van uw reis zullen uw Persoonsgegevens worden verwijderd. Wij zijn wettelijk verplicht een beperkt aantal van uw Persoonsgegevens (waaronder uw naam, contactgegevens en reisgegevens) voor de duur van 10 jaren te bewaren. Het verwerken van andere Persoonsgegevens wordt echter beperkt tot maximaal 48 maanden.

Verwerken van Persoonsgegevens in geval van claim afhandeling

AVIAREPS is door sommige luchtvaartmaatschappijen aangewezen om claims te verwerken die afkomstig zijn van passagiers die hun woonplaats hebben in de Benelux. Deze claims kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld schade van bagage, vertraging, annulering of andere klachten. AVIAREPS treedt in deze hoedanigheid op als gegevensverwerker namens de luchtvaartmaatschappij.

Bij het verwerken van deze claims vragen wij van u Persoonsgegevens te verstrekken. Deze Persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen vaststellen dat u deze claim zelf (of met volmacht van een andere passagier) indient. De Persoonsgegevens die wij hierbij van u kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld:

• uw geslacht;

• uw naam (voor- en achternaam);

• uw contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres);

• gegevens omtrent reisdocumenten (zoals paspoortgegevens);

• uw reisgegevens;

• uw betaalgegevens;

• andere Persoonsgegevens die voor het afhandelen van de claim van belang kunnen zijn (waaronder ook bijzondere Persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG).

De grondslag voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG en, in geval van bijzondere Persoonsgegevens, art. 9 lid 2 sub a AVG.

Alle niet noodzakelijke Persoonsgegevens zullen na een verloop van maximaal48 maanden worden verwijderd. De duur van deze periode is afhankelijk van de grondslag en inhoud van uw claim, de betrokken luchtvaartmaatschappij(en) en de (gedeeltelijke) aanvaarding of afwijzing van uw claim. Wij zijn wettelijk verplicht een beperkt aantal van uw Persoonsgegevens (waaronder uw naam, contactgegevens en reisgegevens) voor de duur van 10 jaren te bewaren. Het verwerken van andere Persoonsgegevens wordt echter beperkt tot maximaal 48 maanden.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links tonen naar andere websites van onze zakelijke partners zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen en andere aanbieders of adverteerders. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen beleid omtrent privacy hanteren en dat AVIAREPS hierop geen invloed heeft en hiervoor derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt. Wij adviseren u daarom het privacy beleid van deze websites te controleren voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verstuurt.

Doorgeven van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend aan derden doorgeven als dit van belang is als voorbereiding op - of voor de uitvoering van - de overeenkomst die tussen u en deze derde tot stand (zal/kan) komt (komen) overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG.

Houdt u er rekening mee dat deze derden, waaronder ook luchtvaartmaatschappijen worden begrepen, in een land gevestigd kunnen zijn die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als de landen binnen de EER ingevolge AVG. Daarnaast kunnen deze derden zelf eveneens verplicht zijn bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken aan derde landen, internationale organisaties of andere partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als de landen binnen de EER ingevolge AVG, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de US Bureau of Customs and Border Protection.

Monitoring van websites en cookies.

Wij maken gebruik van verschillende technische mogelijkheden om het gebruik van onze website te monitoren. Hiermee krijgen wij inzicht over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Dit vindt plaats op basis van (geanonimiseerde) rapportages en cookies. Met deze informatie kunnen wij ons aanbod verbeteren en ons aanbod beter afstemmen op u als gebruiker. De grondslag voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub f AVG. Hieronder gaan wij nader in op de verschillende methoden die wij gebruiken.

a) Server logfiles

Bij ieder bezoek van onze website zal uw IP-adres worden geregistreerd in een log bestand. Deze registratie wordt voorzien van (onder andere) een datum en tijd, informatie over uw browser en besturingssysteem, en de pagina’s die u heeft bezocht. Het verwerken van deze gegevens heeft als doel de stabiliteit en veiligheid van onze websites te waarborgen.

b) Cookies

Onze websites maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat (computer, smartphone, tablet, etc.) wordt opgeslagen door uw internetbrowser. Een cookie helpt ons het gebruik, effectiviteit en veiligheid van onze websites te bewaken en waar nodig te verbeteren en om u als (terugkerende) bezoeker te herkennen. Daarnaast kunnen wij met deze cookies statistische data verzamelen over het gebruik van onze website waarmee wij in staat zijn ons aanbod verder te verbeteren. Cookies bevatten geen virussen en zijn niet van invloed op uw apparaat.

In de meeste gevallen maken wij gebruik van zogenaamde “sessie cookies”. Dit zijn cookies die automatisch worden verwijderd nadat u uw browser afsluit. Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig totdat u deze cookies verwijdert.

U kunt in uw browser instellen dat cookies niet op uw apparaat worden opgeslagen. Tot een zekere hoogte kunt u cookies die door een website worden opgeslagen zelf controleren. Meer informatie over het blokkeren van cookies vindt u bijvoorbeeld op https://veiliginternetten.nl en https://www.safeonweb.be. Houdt u er alstublieft rekening mee dat bepaalde functies op onze website niet goed kunnen werken als u cookies blokkeert.

c) Google (Universal) Analytics

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google server in de Verenigde Staten doorgegeven en daar geanonimiseerd. In deze uitzonderlijke gevallen is Google onderworpen aan het Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome).

U kunt het verzamelen van data door Google via onze website (inclusief uw IP adres) en het verwerken van deze data uitschakelen door het downloaden en installeren van de Google Analytics Opt-Out invoegtoepassing via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of te klikken op deze link. In het laatste geval zal een opt-out cookie worden opgeslagen op uw apparaat. U dient opnieuw op deze link te klikken als u uw cookies verwijdert.

d) Sovrn (voorheen: VigLink)

Onze websites nemen deel aan het affiliate programma van Svorn Inc., gevestigd aan 5541 Central Ave Suite 100, Boulder, CO 80301, Verenigde Staten (hierna: “Svorn”). Dit affiliate programma stelt ons in staat aanbiedingen weer te geven voor producten en diensten van derden. Svorn maakt gebruik van cookies om de herkomst van ze bezoekers aan onze websites vast te kunnen stellen. Meer informatie over het privacy beleid van Svorn is beschikbaar in hun privacy verklaring via de volgende link: https://www.sovrn.com/legal/privacy-policy/.

Social Media

Onze websites maken gebruik van zogenaamde plug-ins van het social media platform van Meta Inc., gevestigd aan 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. Deze plug-ins kunt u herkennen aan het Facebook logo of de “like” knop op onze website. Een overzicht van alle plug-ins voor Facebook is beschikbaar via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze website bezoekt, dan wordt er verbinding gelegd tussen uw browser en de Facebook server via deze plug-in. Hierdoor is Facebook in staat informatie te ontvangen over uw bezoek aan onze website. Als u op de “Like” knop van Facebook klikt op onze websites terwijl u via uw browser bent ingelogd bij Facebook, dan kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook profiel. Houdt u er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de informatie die aan Facebook wordt gestuurd en hoe Facebook deze data gebruikt. Voor deze en andere informatie over het privacy beleid van Facebook kunt u de informatie nalezen via de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website associeert met uw Facebook profiel, dan dient u uit te loggen bij uw Facebook profiel.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We zullen onze privacyverklaring regelmatig beoordelen en wijzigen of aanvullen waar respectievelijk wanneer nodig. Voor deze privacyverklaring wordt dit recht uitdrukkelijk voorbehouden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 oktober 2022.

© AVIAREPS BV